top of page

Acerca de

Regulamin Sklepu

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Mvsterivm, dostępny pod adresem internetowym

www.mvsterivm.com/shop, prowadzony jest przez Bruno Mazur prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Mvsterivm" Bruno Mazur, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8943202170, REGON 524083322

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Mvsterivm" Bruno Mazur, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8943202170, REGON 524083322

 

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mvsterivm.com/shop

 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres do doręczeń Sprzedawcy: Bruno Mazur, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław, miejsc. Wrocław, ul. Stefana Drzewieckiego, nr 20, lok. 10, 54-129

2. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@mvsterivm.com

 

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (IBAN): PL82109025160000000152678684, kod BIC: WBKPPLPP.

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox lub inne,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies

§5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1. wejść na stronę www.mvsterivm.com/shop 

 

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu i wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

 

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§7 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomat

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

a. Płatność za pobraniem

 

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

c. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Czas oczekiwania na wysyłkę/odbiór to maksymalnie 2 tygodnie. W przypadku niewywiązania się z terminu, Klient może wnieść o zwrot pieniędzy z tego tytułu. Środki zostaną zwrócone na konto podane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

 

5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Przypadki wysyłki poza granice kraju ustalane są indywidualnie.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od daty otrzymania przez kupującego towaru.

 

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy mailowo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli wpłata została już uiszczona, zwrot zostanie dokonany na konto bankowe ustalone przez kupującego drogą mailową w terminie do 14 dni roboczych.

5. Jeżeli wpłata została już uiszczona, a towar został już przez Kupującego odebrany, również przysługuje mu prawo zwrotu. Musi on jednak samodzielnie odesłać, lub dostarczyć nieuszkodzony, nadający się do dalszej odsprzedaży towar, na adres ustalony ze Sprzedawcą.

§10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Jeśli Konsument otrzyma wadliwy produkt, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy z tytułu reklamacji - proces odbywa się zgodnie z § 9 - lub wymiana produktu na nowy.

bottom of page